Manual de politici si proceduri contabile


.

16 Februarie 2004
contabilitateafirmei.ro
 

REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2003 pentru persoanele juridice care aplica OMFP 306/2002

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT


1. Declaratia de impozit pe profit se depune conform Legii 414/2002 (M.O.640/29.08.2002) art. 21 (1) si art.22 si OMFP 53/2003 :
- pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, de contribuabilii care pana la aceasta data au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior, potrivit art.22 din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, de persoanele juridice fara scop patrimonial, precum si de contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura;
- pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare pentru anul expirat.

O data cu declaratia de impunere anuala, contribuabilii vor depune si o declaratie privind platile sau angajamentele de plata catre persoane fizice/juridice straine, care sa cuprinda sumele, scopul platii si beneficiarul (Art.21(2) din Legea 414/2002)
Formularul Declaratiei privind impozitul pe profit este cel aprobat prin OMFP 53/2003

2. “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” care se comunica la 25.01.2004 , cap.A pct.1 si 2 se completeaza in functie de definitivarea impozitului pe profit astfel :
a) contribuabilii care nu au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la 25.01. (art. 20 (3) din Legea 414/2002) vor completa declaratia astfel :
- La Rd.1: Impozitul pe profit datorat pentru perioada 1.01.2003- 30.09.2003
- La Rd.2: Impozitul pe profit cumulat datorat la 31.12.2003 calculat astfel: suma din Rd 1 + impozitul determinat pentru trimestrul III.
b) contribuabilii care au definitivat pana la 25 ianuarie inchiderea exercitiului finanicar anterior, vor trece in declaratie urmatoarele sume(art. 22 din Legea 414/2002):
- La Rd.1: Impozitul pe profit datorat pentru perioada 1.01.2003- 30.09.2003
- La Rd.2: Impozitul pe profit cumulat datorat la 31.12.2003 din declaratia de impozit pe profit definitiva


3. Evaluarea disponibilului din conturile curente in valuta

a) La inchiderea exercitiului financiar, disponibilitatile in devize existente in soldul contului 5124, 5126, 5314 se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri si cheltuieli financiare ,dupa caz ( pct.90, alin 2 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii 82/1991).
b) Depozitele bancare in valuta, titlurile de stat in valuta precum si acreditivele in valuta existente la 31.12.2003, sunt asimilate disponibilitatilor si se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data, iar diferentele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se vor inregistra in conturile de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (ct.765 sau 665), conform pct. 19 din OMFP 1784/2002
c) Pentru anul 2003 veniturile si cheltuielile financiare rezultate in urma evaluarii disponibilitatilor in valuta efectuata la sfarsitul exercitiului financiar, sunt venituri impozabile si cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. (Art. 7 din Legea 414/2002)

4. Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

Creantele si datoriile in valuta existente la 31.12.2003 se reflecta in contabilitate la cursul BNR comunicat la 31.12.2003 si valabil la 1.01.2004 conform Decizie MFP
Diferentele de curs valuatr se recunosc ca venituri financiare sau cheltuieli financiare, influentand profitul impozabil.
Prin transpunerea diferentelor de curs valuatr inregistrate la 31.12.2002, conform HG 22/2003 in conturile 476, 477 si provizionul din diferente de curs valutar (1514), la 1.01.2003 acestea se regasesc in contul 117.


Evaluarea creantelor si a datoriilor pentru contractele in valuta derulate in lei se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, creantele si datoriile pentru care prin contractele incheiate intre parti se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor valute se evalueaza la sfarsitul exercitiului in functie de evolutia cursului valutar la aceasta data, iar diferentele rezultate se evidentiaza pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, dupa caz.
Actualizarea creantelor si datoriilor se efectueaza utilizand conturile 408 „Furnizori-facturi nesosite”, respectiv 418 „Clienti-facturi de intocmit”, astfel:
a) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata creanta
- actualizarea creantei la data de 31 decembrie

418 = 758/ 765

418 emiterea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si TVA aferenta

411 = % - valoarea diferentelor de pret, plus TVA
418 - diferenta de pret pana la data de 31 decembrie
758/765 - diferenta de pret intre data de 31 decembrie si
data scadentei
4427 - TVA aferenta diferentelor de pret facturate
Contul utilizat poate fi 758 sau 765 , acelasi care a fost utilizat si in timpul anului pentur a reflecta diferentele de curs.
b) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata datoria
- actualizarea datoriei la data de 31 decembrie

658 /665 = 408

- primirea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si TVA aferenta

% = 401 - valoarea diferentelor de pret, plus TVA
408 - diferenta de pret pana la data de 31 decembrie
658/665 - diferenta de pret intre data de 31 decembrie si
data scadentei
4426 - TVA aferenta diferentelor de pret facturate

Sumele din contul 758 sau 765, respectiv 658 sau 665sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.


ATENTIE : Pentru creantele si datoriile pentru care, prin contractele incheiate intre parti, se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit, in functie de cursul unor valute, diferentele rezultate din ajustare se evidentiaza in contabilitate pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, dupa caz.


A. In cazul contractelor de leasing financiar si al altor contracte pe termen lung, pentru care, prin contracte s-a prevazut decontarea in functie de cursul unor valute, diferentele rezultate din ajustarea imprumutului, corespunzatoare anului 2002, se reflecta pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor, dupa caz.

• la societatea de leasing
2673 = 765/758
665/658 = 2673

• la utilizator
167 = 765/758
665/658 = 167


B. Dobanzile aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte pe termen lung, se actualizeaza pe seama veniturilor in avans, respectiv a cheltuielilor in avans, dupa caz, efectuandu-se articolele contabile:
• la societatea de leasing
2678 = 472 – pentru diferentele aferente dobanzilor de incasat;

• la utilizator
471 = 1687 - pentru diferentele aferente dobanzilor de platit.

5. Pentru calcularea corecta a impozitului pe profit la 31.12.2003 trebuie avute in vedere :
- Cheltuieli deductibile ;
- Veniturile neimpozabile ;
- Cheltuielile nedeductibile
mentionate in tema Completarea declaratiei de impozit pe profit pentru 2003, aprobata prin OMFP 53/2003:
5.1. Pierderea fiscala din anii precedenti
Pierderea din anii precedenti se imparte in:
- pierdere fiscala la determinarea profitului impozabil pentru 2003 reprezentand suma din Rd.38 din declaratia de impozit pe profit de la 31.12.2002 din OMFP 50/2003
- pierdere neadmisa fiscal la determinarea impozitului pe profit pentru anul 2003 reprezentand diferenta dintre pierderile contabile din anii precedenti si pierderea fiscala.

5.2. Pierederea contabila de la 31.12.2003
Pierderea contabila din contul 121 la sfarsitul anului nu se inchide .
In luna ianuarie 2004 pierderea se inchide:
117/ analitic distinct = 121: pierderea fiscala (Rd.39 din declaratia de la 31.12.2003)
117/ analitic distinct = 121: pierderea neadmisa fiscal = pierderea contabila (Rd.10) – pierderea fiscala (Rd.39)

5.3. Pierderea din anii precedenti se poate acoperi conform pct.5 din HG 22/2003 si pct. 4.44 din Capitolul II, Sectiunea I din OMFP 306/2002, potrivit hotararii AGA:
- din profitul net contabil realizat in exercitiul curent:
129 = 117
- din alte rezerve repartizate din profitul anilor precedenti care nu au reprezentat faciltati fiscale
1068=117
- prin reducerea capitalului social, in conditiile art.113, lit.f) din Legea 31/1990 republicata:
101 = 117
Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilitati fiscale sunt rezerve legale si nu pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile. (pct.5 din HG 22/2003)
Pierderea rezultata din transpunerea in contul 117 la 01.01.2003 trebuie sa fie, de asemenea, acoperita.

6. Repartizarea profitului
Profitul net realizat in anul 2003 se poate repartiza la propunerea Consiliului de Administratie si cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor pe :
1. Fond de rezerva legal in cazul in care contul 1061 nu are inca valoarea 20% din capitalul social. Valoarea repartizata pe fond de rezerva legal este egala cu 5% din profitul brut realizat pana cand contul 1061 devine 20% din capitalul social.
Repartizarea pe fond de rezerva legal se face inainte de calculul impozitului pe profit pentru a intra pe sume deductibile (Rd 16 din declaratia de impozit pe profit din OMFP 53/2003)
Baza de clacul pentru determinarea rezervei legale deductibile fiscla este stabilita de pct. 9.4 din Instructiunile aprobate prin HG 859/2002 :“In vederea calcularii rezervei de 5% se ia in calcul profitul contabil lunar sau trimestrial, dupa caz, cumulat de la inceputul anului, inainte de determinarea impozitului pe profit din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile”
Veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile care afecteaza baza de calcul pentru determinarea fondului de rezerva sunt cele inregistrate incepand cu 1 iulie 2002. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile pot fi: cheltuielile aferente unor activitati in cadrul unor programe cu finantare Phare, Uniunea Europeana sau alte organisme similare, etc.

2. Repartizarea pentru facilitatile fiscale
2.1. Surse propii de finantare cu suma din coloana 12 din tabelul propus de 3B EXPERT AUDIT cu calculul reducerii impozitului pe profit pentru export. Repartitia este obligatorie conform art.2(4) din Legea 414/2002.
3. Dividende ;
4. Fond de participare a salariatilor la profit:
MENTIUNE : Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilitati fiscale sunt rezerve legale si nu pot fi distribuibite actionarilor sau asociatilor si nu se utilizeaza pentru majorarea capitalului social. Acelasi regim se aplica si sumelor reprezentand facilitati fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate in rezultatul reportat (pct.5 din HG 22/2003)
In cazul in care nu se respecta prevederile demai sus, asupra rezervelor rreprezend faciltati fiscale, impozitul pe profit serecalculeazasi asupra acestor sume se vor aplica majorari/dobanzi si penalitati de intarzieredeladata aplicarii facilitatii respective (art.2(7) din Legea414/2002, introdus prin Art.II, pct.2 din OG36/2003)

6 bis. Reflectarea in contabilitate a repartizarii la 31.12.2003

Dividendele repartizate detinatorilor de capitaluri proprii, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului.(pct.4.89 din OMFP 306/2002) In acest sens, sumele reprezentand dividende, precum si participarea salariatilor la profit sunt evidentiate in contul 117 “Rezultatul reportat”, iar dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau Asociatilor a acestor destinatii, sa fie reflectate in conturile corespunzatoare de datorii.

Concluzie:
Reflectarea in contabilitate a repartizarii profitului net se efectueaza in doua etape:
Etapa 1: In bilantul incheiat se prezinta repartizarile efectuate la rezervele legale si alte rezerve reprezentand facilitatile fiscale. Profitul ramas nerepartizat reprezinta profitul amanat la repartizare, acesta urmand a se repartiza pe destinatii la data aprobarii situatiilor financiare de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau CA, dupa caz.

La 31.12 anul curent:
129 = % Profit net al anului curent (sold 121)
1061 Rezerva legala constituita conform Legii 31/1990
1068 Rezerve reprezentand facilitati fiscale acordate conform legii
117/analitic distinct
“Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat,pierderea nerecuperata” Suma ce urmeaza a fi aprobata in CA si AGA (cu caracter de datorii: dividende, participarea salariatilor la profit)

In ianuarie anul n+1:
121 = 129 Profitul net al anului n

Etapa 2: Inregistrarea repartizarii profitului net conform aprobarii de catre AGA sau CA in anul n+1:
117/analitic distinct = % Profitul net repartizat
457 Dividende
424 Participare salariati la profit


Detinatorii de actiuni (parti sociale) recunosc venitul din dividende atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a primi plata conform pct. 5.3 din Reglementarile contabile simplificate:
Reflectarea in contabilitate a dreptului actionarului de dividende:
461 (512) = 761, 762


7. Depunerea situatiilor financiare anuale – conform art. 29 din Legea 82/1991 republicata (M.O.629/2002):
- pana la 30.04.2004 pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.94/2002

- pana la 31.03.2004 pentru persoanele juridice care nu aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.94/2002, inclusiv cele care urmeaza a retrata si situatiile financiare anuale pana la 30.09.2002

- pana la 28.02.2004 microintreprinderi si cele care nu au avut activitate

Conform Legii 161/2003 care modifica Legea 31/1990 Republicata, situatiile financiare se depun la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adunarii generale.

8. Situatiile financiare anuale sunt formate din :
• Bilant;
• Cont de profit si pierderi;
• Date informative;
• Situatia activelor imobilizate;
• Situatia fluxurilor de trezorerie
• Note explicative (prezentate in OMFP 306/2002)
• Raportul administratorului;
• Procesul verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor;
• Copie certificat de inregistrare fiscala;
• Balanta sintetica.

Notele explicative se prezinta obligatoriu in ordinea din OMFP 306/2002, iar in cazul in care sunt necesare note suplimentare, acestea sunt date in continuarea celor obligatorii (exemplu de nota suplimentara: Contracte de leasing)

9. Auditarea situatiilor financiare anuale

- Persoanele juridice care nu aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 94/2001 nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.
Potrivit art. 158 alin. (1) si art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere ale acestora se verifica si se certifica de cenzori, acolo unde se prevede existenta acestora.
- Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat, incadrat potrivit legii, ori contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, in conformitate cu prevederile OMFP. 1.988/2001 (M.O.662/22.10.2001).

10. Inventarul la 31.12.2003
Persoanele juridice au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului conform OMF 2388/1995

Operatiuni de capital:

• Principalele operatiuni legate de rascumpararea propriilor actiuni se inregistreaza astfel
a) inregistrarea rascumpararii propriilor actiuni

502 = 5121 - costul de achizitie

si concomitent

129 = 1068 - valoarea rezervei constituite
(107, respectiv 117) potrivit prevederilor art. 103 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

b) scaderea din evidenta a actiunilor rascumparate

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor proprii:

% = 502 - valoarea de achizitie
1012 - valoarea nominala
664 - diferenta intre valoarea de
achizitie si valoarea nominala

si, concomitent:

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite
potrivit prevederilor art. 103 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

- anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mic decat valoarea nominala a actiunilor proprii:

1012 = % - valoarea lor nominala
502 - valoarea de achizitie
764 - diferenta intre valoarea
nominala si valoarea de achizitie
si, concomitent:

1068 = 764 - valoarea rezervei constituite
potrivit prevederilor art. 103 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare

Veniturile rezultate din anularea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt neimpozabile.

• Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati si care la inchiderea exercitiului inregistreaza cresteri ale valorii titlurilor detinute ca urmare a majorarii capitalului social la societatile unde se detin titlurile, prin incorporarea rezervelor sau altor elemente de capital propriu cu exceptia profitului curent sau reportat, inregistreaza plusul de valoare rezultat, in creditul contului 1068 „Alte rezerve”, articol contabil (pct.36 din OMFP 1784/2002):
261 = 1068 - cresterea de valoare inregistrata

• Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati unde capitalul social a fost majorat prin incorporarea profitului curent sau a profitului reportat, inregistreaza majorarea de valoare rezultata pe seama veniturilor financiare, articol contabil (pct.37 din OMFP 1784/2002):

261 = 761 - plusul de valoare inregistrat


• Cheltuielile de capital la societatile cu participare si de stat: Sumele prevazute in bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmeaza sa intre in patrimoniul unor persoane juridice cu capital mixt majoreaza capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinuta de stat in capitalul social.
Sumele acordate cu destinatia de mai sus persoanelor juridice la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investiti si nu majoreaza capitalul social (pct.38 din OMFP 1784/2002).

11. Provizioane deductibile in anul 2003 conform HG 830/2002


1. Provizioane pentru clientii neincasati , in cazul declararii falimentului acestora.
Aceste provizioane se constituie in limita creantei neacoperite din avansurile incasate si garantiile detinute de agentul economic asupra clientilor respectivi.
Provizioanele se constituie pe baza hotararii judecatoresti de deschidere prin care se atesta falimentul clientilor neincasati.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul:
- incasarii creantei
- inregistrarii creantei pe cheltuieli
- pe baza unei hotarari judecatoresti definitive de declarare a falimentului, prin care se certifica imposibilitatea incasarii creantei

2. Provizioane pentru garantii de buna executie , acordate clientilor pentru remedieri in perioada de garantie, in limitele prevazute distinct in contractele incheiate, cu conditia ca acestea sa se regaseasca in facturile emise .
Aceste provizioane se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate, dar nu mai mult decat cota medie realizata in exercitiul financiar precedent.

3. Provizioane pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora.

12. Subventii

Subventiile primite/de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabilese reflecta in contabilitate in contul 131 "Subventii pentru investitii". Aceste sume se reiau la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.

Operatiuni de intermediere, pe baza de contracte de comision :
Persoanele juridice care efectueaza operatiuni de intermediere pe baza contractelor in comision, inclusiv agentiile de turism inregistreaza la venituri contravaloarea comisionului cuvenit, iar in cifra de afaceri includ numai veniturile aferente activitatii proprii desfasurate, nu si serviciile tranzactionate in numele tertilor.
Societatea comisionara si agentiile de turism vor inscrie distinct in factura transmisa clientului valoarea prestatiilor efectuate de furnizor, inclusiv TVA, valoarea comisionului cuvenit si TVA aferenta comisionului.

Pentru ca beneficiarul prestarilor sa poata deduce TVA si cheltuielile aferente prestatiilor, factura comisionarului, respectiv a agentiei de turism, va fi insotita de copii dupa documentele justificative intocmite de furnizorul de servicii.

In contabilitatea partilor contractante se efectueaza urmatoarele operatiuni contabile:

a) In contabilitatea furnizorului de servicii se inregistreaza factura transmisa comisionarului, respectiv agentiei de turism

411 = % - valoarea totala a creantei
704 - veniturile aferente serviciilor prestate
4427 - TVA aferenta veniturilor
b) In contabilitatea prestatorului de servicii (comisionar) sau a agentiei de turism se inregistreaza factura transmisa beneficiarului prestarilor

411 = % - valoarea totala a creantei fata de beneficiar
462 - valoarea datoriei fata de furnizorul de servicii
704 - valoarea comisionului cuvenit
4427 - TVA aferenta comisionului

c) In contabilitatea beneficiarului serviciilor prestate se inregistreaza factura primita de la comisionar sau agentia de turism

% = 401 - valoarea obligatiei de plata catre
comisionar sau agentia de turism
6xx - valoarea serviciilor prestate, inclusiv
comisionul
4426 - TVA aferenta serviciilor prestate si
comisionului
Reducerile de pret se inregistreaza la momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta, astfel:
a) daca in factura initiala sunt evidentiate distinct reducerile de pret acordate, respectiv primite, atat vanzatorul cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala, aceasta reprezentand valoarea initiala, mai putin reducerile acordate;
b) in situatia in care, ulterior facturarii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind intr-o factura ulterioara in rosu care se inregistreaza in contabilitate astfel:

- la vanzator, valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu


% = 411 411 = % - sumele in rosu
7xx sau 7xx
4427 4427

- la cumparator, reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor, atunci cand acestea se regasesc in gestiune sau cheltuielile cu stocurile, cand acestea au fost scazute din gestiune

401 = % % = 401 - sumele in rosu
3xx, 6xx sau 3xx, 6xx
4426 442613. Operatiuni ocazionate de vanzarea marfurilor si mijloacelor fixe cu plata in rate :

Tratament fiscal:
De la 01.07.2002, coform art. 7(2)din Legea414/2002, producatorii pot opta pentru inregistrarea valorii ratelor la venituri impozabile, respectiv cheltuielile corespunzatoare deductibile, la termenele scadente prevazute in contract, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului. Optiunea se exercita in momentul livrarii bunurilor si nu se poate reveni asupra ei.

Tratamentul contabil este:
12.1 Vanzarea marfurilor cu plata in rate
a) inregistrarea marfurilor achizitionate de societatea comerciala vanzatoare
% = 401“Furnizori”- valoarea marfurilor achizitionate
371
“Marfuri” –valoarea la cost de achizitie a marfurilor
4426
“TVA deductibila” – TVA deductibila
b) inregistrarea adaosului comercial si a TVA-ului aferent in cazul vanzarilor cu amanuntul
371 = % -valoarea adaosului comercial si TVA aferenta
378 –valoarea adaosului comercial
“Diferente de pret la marfuri”
4428 –TVA neexigibila aferenta
“TVA neexigibila”

c) plata furnizorului
401 = 5121 –valoarea facturii achitate furnizorului

d) inregistrarea facturii pentru marfurile vandute cu plata in rate
411 = % -valoarea marfurilor vandute la pret de vanzare
707 –valoarea avansului si a ratelor
4427 –TVA aferenta avansului
4428 –TVA neexigibila aferenta ratelor scadente in perioada urmatoare
472 –valoarea dobanzii de incasat

e) inregistrarea avansului incasat
5311 = 411 –valoarea avansului incasat

f) inregistrarea scoaterii din evidenta a marfurilor vandute cu plata in rate

% = 371 –valoarea marfurilor vandute la pret cu amanuntul
607 –costul marfurilor vandute
378 –valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vandute
4428 –TVA neexigibila

g) inregistrarea ratei si a dobanzii incasate conform contractului

5311 (5121) = 411 –valoarea ratei incasate, inclusiv dobanda
4428 = 4427 –TVA colectata aferenta ratei, conform Legii 345/2002 privind TVA

si concomitent
472 = 766 –valoarea dobanzii scadente trecute la venituri conform contractului

12.2 Vanzarea de mijloace fixe cu plata in rate
12.2.1 Inregistrari efectuate de vanzator:

a) inregistrarea facturii emise pentru mijloace fixe vandute cu plata in rate
461 = % -valoarea totala a facturii
7583 –valoarea mijlocului fix vandut, mai putin TVA si dobanda de incasat
4427 –TVA colectata aferenta avansului incasat
4428 –TVA neexigibila aferenta ratelor scadente in perioada urmatoare
472 –dobanda de incasat aferenta ratelor

b) inregistrarea avansului incasat
5121 = 461 –valoarea avansului, inclusiv TVA colectata aferenta avansului

c) inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe vandute cu plata in rate

% = 212 (213) –valoarea mijlocului fix
281 –amortizarea cumulata
6583 – valoarea neamortizata

d) inregistrarea ratei si dobanzii incasate

5121 = 461 –valoarea ratei, TVA aferenta ratei si dobanda
si
472 = 766 –valoarea dobanzii
4428 = 4427 –TVA aferenta ratei

12.2.2. Inregistrari efectuate la cumparator:

a) inregistrarea facturii furnizorului
% = 404 –valoarea totala a facturii
212 (213) –valoarea mijlocului fix
4426 –TVA deductibila aferenta avansului platit
4428 –TVA neexigibila aferenta ratelor scadente in perioada urmatoare
471 –dobanda de platit aferenta ratelor

b) inregistrarii achitarii avansului
404 = 5121 –valoarea avansului platit, inclusiv TVA deductibila aferenta avansului

c) inregistrarea achitarii ratei si a dobanzii aferente

404 = 5121 –valoarea ratei si a dobanzii
si concomitent
666 = 471 –valoarea dobanzii
4426 = 4428 –TVA aferenta ratei scadente.


Obiectele de inventar la 31.12.2003 (pct. 50 din OMFP 1784/2002)
Cu ocazia trecerii la 1 ianuarie 2003 la aplicarea Reglementarilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, transferul soldului conturilor 321 “Obiecte de inventar”, 322 “Uzura obiectelor de inventar”, 323 “Baracamente si amenajari provizorii”, 328 “Diferente de pret la obiecte de inventar”, la deschiderea exercitiului financiar al anului 2003, se efectueaza astfel:
- inchiderea contului 322 „Uzura obiectelor de inventar”

322 = 321 - valoarea uzurii calculate si inregistrate

- preluarea obiectelor de inventar pentru suma reprezentand valoarea obiectelor de inventar neincluse pe cheltuieli:

303 = 321 - soldul debitor al contului 321,
mai putin uzura aferenta

Urmarirea existentei obiectelor de inventar date in folosinta se realizeaza cu ajutorul Fisei de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta cod 14-3-9, cuprinsa in Normele metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, evidentiindu-se in conturi in afara bilantului;

- inregistrarea baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in categoria stocurilor

303 = 323 - soldul debitor al contului 323

- transferul diferentelor de pret la obiectele de inventar, cand acestea sunt inregistrate la pretul standard (prestabilit)

308/analitic = 328 - soldul debitor al contului 328
distinct reprezentand valoarea diferentelor
de pret

328 = 308/analitic - soldul creditor al contului 328
distinct reprezentand valoarea diferentelor
de pretPct. 32 din OMFP 1784/2002 mentine modul de operare al schimburilor valutare ca in OMFP 1.670/1997 si anume :
Operatiunile privind cumpararea, respectiv vanzarea de valuta nu genereaza cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.
Aceste operatiuni se inregistreaza in contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societatile bancare, astfel:

- participarea la licitatie cu lei in vederea cumpararii de valuta:

581 = 5121 - suma in lei inscrisa in extrasul
de cont

5124 = 581 - echivalentul in lei al valutei inscrise
in extrasul de cont

- participarea la licitatie cu valuta in vederea cumpararii de lei:

581 = 5124 - echivalentul in lei al valutei inscrise in extrasul
de cont, la cursul de licitatie

5121 = 581 - suma in lei inscrisa in extrasul
de cont

14. Pentru subunitatile proprii din strainatate care in cursul perioadei au inregistrat operatii efectuate numai in devize, convertirea in lei a soldurilor si rulajelor din balantele de verificare lunare se face la cursurile de schimb in vigoare la finele fiecarei luni

15. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care se constata, iar din punct de vedere fiscal se va depune o declaratie care sa rectifice calculul impozitului pe profit al exercitiului financiar la care se refera eroarea constatata.

16. Dobanzile si penalitatile prevazute in contractele comerciale pentru neefectuarea platilor la data scadentei si pentru care exista hotarare judecatoreasca sau au fost emise facturi fiscale se vor reflecta in contabilitate, astfel:


411 = 766 – pentru dobanzi
461 = 7581 – pentru penalitati

Majorarile pentru care s-au transmis doar notificari sau alte forme de instiintare se reflecta in contul de ordine si evidenta 8038 “Alte valori in afara bilantului”, analitic “Debitori si penalitati pretinse”.
 

 

Transpunerea conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 in noul plan de conturi general

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Evidentieri pentru conturile care necesita transpunere

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

PRODUS GRATUIT

Categorii: impozite si taxe locale | contabilitate | situatii financiare

Cuvinte cheie: inchiderea exercitiului financiar 2003 | declarartia de impozit pe profit | obiectele de inventar la 31.12.2004

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI