Manual de politici si proceduri contabile


.

 

17 Ianuarie 2011

contabilitateafirmei.ro

Declaratia 101 actualizata pentru 2010 - completare, termen de depunere, model(OPANAF nr.2689/ 16.11.2010)

 

Link-uri utile

1. Model al declaratiei 101 privind impozitul pe profit

2. Programul oferit de ANAF pentru completarea declaratiei 101 privind impozitul pe profit.

I. Depunerea declaratiei

1. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art.34 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare, depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.
In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii prevazuti la art.13 lit.c) si e) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit.
Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului, respectiv pana la data incheierii perioadei impozabile, potrivit pct. 10 al Titlului II din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice prin dizolvare fara lichidare.

Cazuri speciale
Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, depun declaratia privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010, declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor art.34 alin.(1), (5) si (11) si ale art.35 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


La completarea formularului se au in vedere prevederile Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind "X" in spatiul special prevazut in acest scop.

2. Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.
Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


II. Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare

In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2010).
Rubricile privind "Perioada" se completeaza numai pentru anul 2010, in conformitate cu prevederile punctului 5 art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. Sectiunea A "Date de identificare a platitorului"

In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In situatia in care, declaratia se completeaza de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
In rubrica "Denumire" se inscrie denumirea platitorului.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.

3. Sectiunea B "Date privind impozitul pe profit"

Randurile 1 - 10 - se completeaza cu datele corespunzatoare, inregistrate in evidenta contabila a contribuabililor. La randul 2 "Cheltuieli de exploatare" se inscrie si cheltuiala cu impozitul pe profit.
In cazul in care se inregistreaza un rezultat negativ (pierdere), acesta se va inregistra cu semnul "-" (minus).
Randul 11 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii, care devin impozabile la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. De asemenea, se completeaza si cu sumele reprezentand rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile in conformitate cu prevederile art.22 alin.(5), alin.(51) si alin.(6) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, acest rand se completeaza si cu sumele reprezentand veniturile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art.19 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 12 - se completeaza cu sumele reprezentand diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in contabilitate la data schimbarii sistemului contabil in contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratarii sau transpunerii la data incasarii/platii acestora, pentru perioada retratata sau transpusa. Se completeaza si cu cheltuielile de administrare capitalizate in valoarea stocurilor (la data scaderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare si valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar ramase de recuperat, corespunzator duratei initiale de amortizare, dupa caz. De asemenea, acest rand se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile care se iau in calcul la determinarea profitului impozabil, conform art.19 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 14 - se completeaza cu suma reprezentand amortizarea fiscala determinata conform prevederilor art.24 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si amortizarea fiscala determinata potrivit art.191 alin.(1) lit.b) din acelasi act normativ.
Randul 15 - se completeaza cu suma reprezentand cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art.23 alin.(2) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la randul 32 din Declaratia privind impozitul pe profit depusa pentru anii anteriori.
Randul 16 - se completeaza cu valoarea reprezentand constituirea sau cresterea neta a rezervei legale in perioada de raportare, in conformitate cu prevederile art.22 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 17 - se inscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art.22 din titlul II din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care sunt inregistrate pe cheltuieli de exploatare la randul 2 din formular.
Randul 18 - se completeaza cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 18.1 - se completeaza cu suma reprezentand deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederilor art.19^1 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 20 - se completeaza cu veniturile financiare reprezentand dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.
Randul 21 - se completeaza cu valorile corespunzatoare veniturilor neimpozabile, altele decat cele inregistrate la randul 20, prevazute la art.20 si 20^1 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 24 - se completeaza cu sumele reprezentand cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate in evidenta contabila.
Randul 25 - se completeaza cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate, reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila.
Randul 26 - se inscriu valorile reprezentand cheltuielile reglementate de art.21 alin.(4) lit.b) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 27 - se inscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depaseste limita prevazuta la art.21 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 28 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat si cu bursele private, efectuate potrivit legii si inregistrate in contabilitate.
Randul 29 - se inscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea inregistrata in contabilitate.
Randul 30- se inscriu toate sumele inregistrate drept cheltuieli in contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art.22 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 31 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare, in conformitate cu prevederile art.23 alin.(5) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 32 - reprezinta valoarea cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada urmatoare, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 33 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri neimpozabile, cu exceptia celor prevazute la art.20 lit.c) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 34 - se completeaza cu sumele reprezentand alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
- depasirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozitiile art.21 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit.a), g), h), i);
- cheltuielile prevazute la art.21 alin.(4) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la lit.a), b), i) si p);
- alte cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
Randul 37 - se completeaza cu sumele reprezentand pierderile inregistrate in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare, conform prevederilor art.32 si art.33 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Randul 38 - se completeaza cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atat din activitatile din Romania, cat si din cele din surse externe. Nu se includ la acest rand pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art.32 si art.33 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
Randul 40.1 - se inscrie suma rezultata din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu aceasta cota.
Randul 40.2 - se completeaza cu suma reprezentand impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, in conditiile reglementate de art.18 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 41.1 - se completeaza cu valoarea cea mai mica dintre urmatoarele doua valori, pe fiecare stat din care se obtin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa, venituri impuse atat in Romania, cat si in statul strain, respectiv:
1. suma impozitelor platite direct sau indirect prin retinere la sursa si virate de o alta persoana catre acel stat strain, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atesta plata acestora;
2. suma egala cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevazute la art.17 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la:
- profiturile impozabile obtinute de sediile permanente din acel stat strain, profituri calculate in conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal;
- celelalte venituri obtinute in acel stat strain.
Randul 41.2 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit.
Randul 41.2.1 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate, precum si suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit potrivit art.38 alin.(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randul 41.2.2 - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit, in conformitate cu prevederile art.19^2 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Randul 41.3 - se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea si/sau mecenatul si cu bursele private, efectuate potrivit legii.
Randul 43 - se inscriu sumele reprezentand cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul, precum si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, in limitele
si in conditiile prevazute la art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Sectiunea C "Date privind definitivarea impozitului pe profit anual"

Randul 1 - se preia suma inscrisa la randul 44, reprezentand impozitul pe profit anual.
Randul 1.1 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit aferent activitatilor de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, atat impozitul aferent profitului ce se impune cu cota de 16%, cat si impozitul de 5%, pentru aceste activitati.
Randul 1.2 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit aferent altor activitati decat cele prevazute la randul 1.1.
Randul 2 - se inscrie suma reprezentand impozitul minim anual, prevazut la art.18 alin.(2) si (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010. Randul se completeaza numai de catre contribuabilii obligati la plata acestuia, in conformitate cu prevederile legale mai sus invocate.
Pentru contribuabilii pentru care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului, la acest rand se inscrie impozitul minim anual, recalculat in mod corespunzator pentru perioada respectiva.
Contribuabilii care se afla in procedura insolventei, respectiv in dizolvare, si care au fost obligati la plata impozitului minim pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, completeaza acest rand cu suma impozitului minim datorat pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.76/2010.


ATENTIE! Contribuabilii care nu datoreaza impozit minim, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si a normelor metodologice, date in aplicarea acesteia, nu completeaza randul 2.
De asemenea, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, acest rand nu se completeaza.
Randul 3 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe profit datorat. Pentru completarea acestui rand se va avea in vedere compararea sumei inscrise la randul 1.2 cu suma inscrisa la randul 2.
Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, aceasta comparatie nu se efectueaza.
Randul 4 - se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.
Randul 5 - se inscrie suma reprezentand totalul sumelor inscrise la rd.2 „Suma de plata" din formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial. In situatia in care, in anul fiscal de raportare, sumele au fost corectate prin depunerea unei declaratii rectificative (formular 710 „Declaratie rectificativa"), se vor avea in vedere sumele corectate.
 Categorii: contabilitate | formulare | fiscalitate
Cuvinte cheie: completare declaratie 101 impozit pe profit | model declaratie 101 impozit pe profit | depunere declaratie 101 impozit pe profit

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51

..


        Top

 


Google analytics

SATI