Manual de politici si proceduri contabile


.

 

29 Septembrie 2010

contabilitateafirmei.ro

S-a modificat declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu

(M. Of. numarul 653 din data de 21 septembrie 2010)


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


ORDIN nr. 1477 din 16 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 

ORDIN nr. 1477 din 16 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
In baza prevederilor art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupa semnarea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Forma si continutul conventiei se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu. Conventia va fi pusa la dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro"
2.La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
(6) In situatia in care platitorul de taxe sau contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
(7) Sumele inscrise in declaratii nu cuprind taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala."
3.Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

ANEXA Nr. 1: DECLARATIE privind obligatiile la Fondul pentru mediu
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
Administratia Fondului pentru Mediu
Loc rezervat organului competent:
Nr. de inregistrare:
Data:

Perioada de raportare

RECTIFICATIVA
(Se genereaza de catre programul informatic de asistenta.)

Luna
|_|_|

Anul
|_|_|_|_|

I.Date de identificare ale platitorului
Cod de identificare fiscala .....................................................
Denumire ..............................................................................
Judetul .................................., localitatea ................................................, str. .................. nr. ......., bl. ......., sc. ........, ap. ......,cod postal ..........., sectorul ......., tel ......., fax ....., e-mail ........, cont ..........................................., banca .......................
II.Date privind obligatia bugetara

Denumirea obligatiei bugetare

Suma datorata

Denumire*  
   
TOTAL:  
III.Date privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili

Tip material

Cantitatea introdusa pe piata nationala
(kg)

Cantitatea valorificata
(kg)

Cantitatea valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclare
(kg)

Cantitatea valorificata prin reciclare
(kg)

Denumire**      
       
TOTAL:      
IV.Date privind cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii introduse pe piata nationala de catre operatorii economici

Cantitatea introdusa pe piata nationala***
(kg)

Cantitatea gestionata****
(kg)

   
TOTAL:  
V.Date privind cantitatile de uleiuri introduse pe piata nationala de catre operatorii economici
Cantitatea introdusa pe piata nationala*** (l) Cantitatea gestionata***** (l)
   
TOTAL:  
Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
Numele si prenumele ...........................................................
Semnatura si stampila ...........................................................
Functia ..................................................................................
Loc rezervat pentru coduri de bare generate si tiparite automat de programul informatic de asistenta
_______
*) Se completeaza: obligatia de plata la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Se completeaza: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piata nationala (sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
***) Se completeaza: cantitatea totala introdusa pe piata in perioada de raportare aferenta anului precedent perioadei de raportare.
****) Se completeaza: cantitatea gestionata in perioada de raportare, potrivit legislatiei in vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.
*****) Se completeaza: cantitatea gestionata in perioada de raportare, potrivit legislatiei in vigoare privind gestionarea uleiurilor uzate.

ANEXA Nr. 2: INSTRUCTIUNI de completare si depunere a formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)
CAPITOLUL I: Completarea formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"
Perioada de raportare:
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia, acest lucru fiind valabil si pentru obligatiile de plata cu termen scadent lunar si pentru obligatiile de plata cu termen scadent trimestrial si anual (de exemplu: 02 pentru obligatiile de plata reprezentand taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu, aferente lunii februarie).
In rubrica "Anul" se completeaza anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).
Sectiunea I: "Date de identificare ale platitorului"
Rubrica "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
a)contribuabilii persoane juridice inscriu codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare;
b)contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
In cazul in care contribuabilul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoare adaugata nu se completeaza atributul RO.
In rubrica "Denumire" se inscriu denumirea sau numele si prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, dupa caz.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele corespunzatoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, dupa caz.
SECTIUNEA II: "Date privind obligatia bugetara"
Pentru fiecare obligatie de plata prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, datorata pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completeaza in acelasi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenta. Sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare la care se refera Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se inscriu in randurile corespunzatoare, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta sume datorate, reprezentand contributii si taxe, pentru care persoanele juridice si persoanele fizice au dobandit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se inscrie cifra 0 (zero).
Sumele stabilite prin actele de inspectie, ca diferente de contributii si taxe, nu se inscriu in Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu.
In coloana "Denumirea obligatiei bugetare" se inscrie denumirea obligatiei de plata la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei in vigoare, datorata in perioada de raportare.
In cazul taxelor cu termen de declarare si de plata anual, obligatiile de plata se completeaza la Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu aferenta lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contributia aferenta ambalajelor introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili, obligatiile de plata aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se inscriu in declaratia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare pana la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).
In coloana "Suma datorata" se inscrie suma reprezentand contributii si taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu in perioada de raportare, potrivit legislatiei in vigoare.
SECTIUNEA III: "Date privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili"
Aceasta sectiune reflecta diferenta dintre obiectivul anual de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, calculat utilizandu-se procentajul stabilit prin legislatia in vigoare si obiectivul efectiv realizat, in cazul ambalajelor introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili.
In coloana "Tip material" se inscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata nationala (de exemplu: sticla, plastic, hartie si carton, metal, lemn). Materialele compozite se incadreaza in functie de materialul preponderent.
In coloana "Cantitatea introdusa pe piata nationala (kg)" se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare.
In coloana "Cantitatea valorificata (kg)" se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate de operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:
a)in coloana "Cantitatea valorificata prin alta operatiune de valorificare decat reciclare (kg)" se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin alta operatiune de valorificare decat reciclare de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate;
b)in coloana "Cantitatea valorificata prin reciclare (kg)" se inscriu cu cifre arabe, pe tip de material, in kilograme, cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare de catre operatorii economici responsabili in perioada de raportare, in mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de ambalaje sau deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt raspunzatori, se inscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzatoare din tabel.
SECTIUNEA IV: "Date privind cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici"
Aceasta sectiune reflecta diferenta dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizandu-se procentajul stabilit prin legislatia in vigoare, si obiectivul efectiv realizat, in cazul operatorilor economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii.
In coloana "Cantitatea introdusa pe piata nationala (kg)" se inscriu cu cifre arabe cantitatile de anvelope noi si/sau uzate, in kilograme, introduse pe piata de catre operatorii economici in perioada de raportare aferenta anului precedent.
In coloana "Cantitatea gestionata (kg)" se inscriu cu cifre arabe cantitatile, in kilograme, de anvelope uzate gestionate in perioada de raportare de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, in mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii sunt raspunzatori, se inscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzatoare din tabel.
SECTIUNEA V: "Date privind cantitatile de uleiuri introduse pe piata nationala de catre operatorii economici"
Aceasta sectiune reflecta diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizandu-se procentajul stabilit prin legislatia in vigoare, si cantitatile de uleiuri uzate gestionate, in cazul operatorilor economici care introduc pe piata nationala astfel de produse.
In coloana "Cantitatea introdusa pe piata nationala (l)" se inscriu cu cifre arabe cantitatile de uleiuri, in litri, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici in perioada de raportare aferenta anului precedent.
In coloana "Cantitatea gestionata (l)" se inscriu cu cifre arabe cantitatile, in litri, de uleiuri uzate gestionate in perioada de raportare de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse.
In situatia in care, pentru perioada de raportare, nu rezulta cantitati de uleiuri pentru care operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse sunt raspunzatori, se inscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzatoare din tabel.
CAPITOLUL II: Instructiuni de completare a formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" - rectificativa
In cazul in care contribuabilii au declarat eronat obligatiile la Fondul pentru mediu, in una sau mai multe perioade de raportare, acestia pot rectifica obligatiile eronat declarate prin depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferenta fiecarei perioade pentru care s-a declarat eronat.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa inlocuieste declaratia depusa initial.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa se completeaza inscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
In cazul in care contribuabilii datoreaza mai multe obligatii si declara eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaratiei rectificative vor inscrie datele corecte in toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
In cazul rectificarii obligatiilor prevazute la sectiunile a III-a, a IV-a si a V-a ulterior depunerii declaratiei lunii decembrie, se rectifica obligatiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu comunicata Administratiei Fondului pentru Mediu si, in acelasi timp, se intocmeste si se depune sau se transmite si Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa aferenta lunii decembrie a anului respectiv.
CAPITOLUL III: Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se completeaza si se depune sau se transmite de catre persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei in vigoare.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu in forma editata pe suport hartie se depune/comunica cu confirmare de primire, iar declaratia in format electronic se transmite, potrivit Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in format electronic.
Transmiterea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic se face numai dupa incheierea intre persoanele juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu si Administratia Fondului pentru Mediu a Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic.
Contribuabilii care transmit declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic se inregistreaza la Administratia Fondului pentru Mediu prin incheierea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic.
Termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu sunt prevazute in actele normative in vigoare, astfel:
1.lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a)o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
b)taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;
d)o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor;
2.lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru:
a)cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala si cantitatile valorificate, in vederea stabilirii diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevazut de legislatia privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici responsabili;
b)cantitatile de anvelope noi si/sau uzate introduse pe piata nationala si cantitatile gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevazut de legislatia privind gestionarea anvelopelor uzate, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
c)cantitatile de uleiuri, introduse pe piata nationala si cantitatile de uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile de uleiuri uzate gestionate. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse;
3.trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile de plata reprezentand:
- ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali;
4.anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligatiile de plata aferente anului precedent, reprezentand:
a)taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;
c)contributia de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
d)contributia de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;
e)contributia de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si trimise spre depozitare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea corespunzatoare obiectivului efectiv realizat prin activitati specifice de colectare selectiva si valorificare;
f)taxa de 2 lei/l, aplicata uleiurilor care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorata incepand cu data de 1 ianuarie 2011 de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse, pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatile de uleiuri uzate gestionate.
Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se realizeaza de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea entitatilor fara personalitate juridica ale acesteia.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa se depune in original, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, sau se comunica cu confirmare de primire de catre persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai insotita de adresa si documente justificative din care sa rezulte corectitudinea datelor inscrise in declaratia rectificativa.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa nu se transmite in format electronic.
Dupa data inceperii inspectiei fiscale nu se depun si nu se inregistreaza declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu si declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspectiei fiscale.
CAPITOLUL IV: Caracteristici de tiparire, utilizare si pastrare ale formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"
Denumire: Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului informatic de asistenta, asigurat gratuit de Administratia Fondului pentru Mediu.
Programul informatic de asistenta poate fi descarcat de pe serverul de web al Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
Utilizare: declararea obligatiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislatiei in vigoare.
Intocmire: de catre toti contribuabilii la Fondul pentru mediu carora le revin obligatii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu in forma editata pe suport hartie se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate in original, potrivit legii in vigoare, astfel:
- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;
- un exemplar la organul competent.
Formatul electronic al Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic.
Arhivare: la Administratia Fondului pentru Mediu
- formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
- formatul hartie, in arhiva.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 653 din data de 21 septembrie 2010

 


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 


Categorii: formulare | declaratii fiscale | control
Cuvinte cheie: declaratie fond de mediu 2010 | declaratie fond de mediu actualizata | noua declaratie fond de mediu 2010

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51

..


        Top

 


Google analytics

SATI