Manual de politici si proceduri contabile


.

 

03 Martie 2009

contabilitateafirmei.ro

Adeverinta de venit - dovada a veniturilor impozabile anuale, realizate sau estimate

Ordin nr. 193 din 17/02/2009


Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


Ordin nr. 193 din 17/02/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice - (M. Of. nr. 109 din 24/02/2009)

 

 Ordinul aproba modelul si continutul urmatoarelor formularului Adeverinta de venit.

Adeverinta de venit care face obiectul prezentului ordin se emite de catre Autoritatile fiscale si atesta veniturile impozabile anuale realizate sau estimate, existente in evidenta fiscala, la data solicitarii, pe baza datelor declarate de persoanele fizice sau de platitorii de venituri.

Totodata, ordinul stabileste si modelul formularului Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit.

Modelul adeverintei de venit este prezentat atasat

Adeverinta de venit - vezi model

Modelul cererii de eliberare a adeverintei de venit este prezentat mai jos.
Nr. .............../.............

CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINTE DE VENIT

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................... CNP/NIF .................................................., cu domiciliul fiscal in ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..............................., cod postal ............, telefon ..................., fax .....................,
reprezentat/reprezentanta prin dl/dna ......................................, CNP/NIF ........................................................., cu domiciliul fiscal in ..........................., str. .................................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..............., cod postal ...................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de ................................,
solicit eliberarea unei adeverinte privind situatia veniturilor impozabile pe anul .............., pentru a servi la ....................................... .

Numele si prenumele .....................Semnatura .................
Data ......................


Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 


Categorii: impozit pe venit | declaratii fiscale | fiscalitate
Cuvinte cheie: adeverinta de venit | persoane fizice | venituri impozabile

 

 
 
.

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51

..


        Top

 


Google analytics

SATI