Manual de politici si proceduri contabile


Home > Uncategorized > Situatii financiare pentru 31.12.2013 – ordin MFP

Situatii financiare pentru 31.12.2013 – ordin MFP

January 30th, 2014


MFP a publicat ordinul privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare / raportarilor contabile la 31.12.2013. In material, textul ordinului.


Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:
Art. 1.
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
Art. 2.
Prezentul ordin se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3.
Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1.
Art. 4.
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1.
Art. 5.
(1) Societatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale individuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 1.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
(3) Societatile mentionate la alin. (1) au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 3.
(4) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la alin. (1), se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, se aplica si societatilor ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013.
(6) Pentru exercitiul financiar al anului 2013, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Începand cu exercitiul financiar al anului 2014, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.
Art. 6.
(1) Pentru scopuri contabile, entitatile pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) si (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexa nr. 2 sau 3, dupa caz. Anexele nr. 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
(3) Entitatile prevazute la alin. (2) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La intocmirea, de catre entitatile prevazute la alin. (2), a situatiilor financiare anuale sunt avute in vedere atat prevederile reglementarilor contabile aplicabile, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Art. 7.
Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.
Art. 8.
Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite in intelesul acestuia entitati.
Art. 9.
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, in structura prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Sistemul de raportare contabila anuala cuprins in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in conditiile prevazute la art. 7.
(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.
Art. 10.
(1) Se aproba structura formularelor “Date informative” (cod 30) si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), prevazute in anexa nr. 4.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate, intocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, respectiv situatiile financiare anuale intocmite potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
Art. 11.
(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.5 si la pct. I.1.6 din anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 din anexa nr. 1.
Art. 12.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 21 ianuarie 2013.
Art. 13.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 21 ianuarie 2014.
Nr. 79.

ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

I. Prevederi generale
1.1. Entitatile prevazute la art. 3 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2. Entitatile prevazute la art. 4 din ordin intocmesc situatii financiare anuale simplificate potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
1.3. Entitatile prevazute la art. 5 din ordin intocmesc situatii financiare anuale potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.4. Persoanele juridice fara scop patrimonial prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilant si contul rezultatului exercitiului, in formatul prevazut de Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, utilizand programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru acestea.
1.5.
(1) Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara intocmesc situatii financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Situatiile financiare anuale, cu exceptia situatiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit, vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), in formatul stabilit de aceste institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.
1.6.
(1) La intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei sunt avute in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile cuprinse in Reglementarile contabile aplicabile institutiilor de credit, respectiv institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Pentru aceste entitati, termenul de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale, insotite de documente prevazute de lege, este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru institutiile de credit care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde. În vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, institutiile de credit folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a institutiei de credit, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de institutia de credit si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
(3) Entitatile prevazute la alin. (2) intocmesc raportari contabile anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale. Formatul electronic al raportarii contabile anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(4) Pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia celor mentionate la alin. (2), formatul electronic al situatiilor financiare anuale, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(5) Sucursalele institutiilor (altele decat institutiile de credit) din alte state membre ale Uniunii Europene nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala in formatul stabilit de Banca Nationala a Romaniei. Formatul electronic al raportarii contabile anuale se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este pus la dispozitie, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
1.7. Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.
II. Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
A. Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
2.1. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
– numar mediu salariati: 50,
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. situatia modificarilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod
30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40),
cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.2. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
1. bilant prescurtat (cod 10);
2. cont de profit si pierdere (cod 20);
3. note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.
Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului
propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative”
(cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40),
cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.3. În vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul va purta simbolul “cod 10″, iar contul de profit si pierdere simbolul “cod 20″.
2.4. În cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate. Se aplica, de asemenea, prevederile pct. 2.19.
2.5. Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.
2.6.
(1) Prevederile de mai sus referitoare la componentele situatiilor financiare anuale se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.
(2) În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 “Decontari intre unitate si subunitati” si 482 “Decontari intre subunitati” se transfera in contul 461 “Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi”/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
(3) În situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
2.7. Notele explicative cuprinse in cap. II – sectiunea 9 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune.
2.8. Formularele din cadrul situatiilor financiare anuale sunt prevazute in cap. VI al Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.9.
(1) Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.10.
(1) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
(2) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in situatiile financiare anuale intocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
(3) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.
(4) Societatile care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filiale ale unor societati cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.
(5) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” cu datele prevazute la acest punct sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.11.
(1) Entitatile inscriu in formularul “Contul de profit si pierdere”, la randul 19 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.
(2) La randul 58 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.12. Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.13. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. În cadrul acestui formular, la “Situatia ajustarilor pentru depreciere” se inscriu informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
2.14.
(1) În formularul “Date informative” (cod 30), la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
(2) Randul 03 coloana 1, din formularul “Date informative” se completeaza numai de entitatile care in exercitiul financiar curent nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
(3) La randurile privind platile restante din formularul “Date informative” se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
2.15.
(1) Potrivit art. 185 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.
(2) Entitatile pot depune situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
(3) La depunerea situatiilor financiare anuale se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Pentru entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011
2.16. Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:
– cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si
– totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilant simplificat (cod 10);
– cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
2.17. În vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul simplificat va purta simbolul “cod 10″, iar contul de profit si pierdere simplificat, simbolul “cod 20″.
2.18.
(1) Încadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. 2.16 se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
(2) Entitatile care, la finele exercitiului financiar precedent, depasesc limitele unuia sau ambelor criterii de marime prevazute la pct. 2.16 aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor.
(3) Entitatile care indeplinesc cele doua criterii prevazute la pct. 2.16, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.19. În cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste entitati inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la pct. 2.16, ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.20.
(1) Entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
(2) În functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste entitati pot utiliza si conturi din Planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Entitatile care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.
(4) Entitatile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.
2.21. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
2.22. Formularele cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate sunt prevazute in cap. VI din Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
2.23.
(1) Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.24.
(1) În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale simplificate, soldul conturilor 481 “Decontari intre unitate si subunitati” si 482 “Decontari intre subunitati” se transfera in contul 461 “Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi”/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
(2) În situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
2.25.
(1) Entitatile vor completa datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
(2) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in situatiile financiare anuale intocmite de sediul permanent din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
(3) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant simplificat” cu datele prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.26.
(1) Entitatile inscriu in formularul “Contul de profit si pierdere simplificat”, la randul 19 “Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 620 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”/analitic “Colaboratori persoane fizice”.
(2) La randul 58 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) În formularul “Date informative”, la randurile 01, 02 si 03 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1 indiferent de numarul acestora. Randul 03 coloana 1, din formularul “Date informative”, se completeaza numai de entitatile care in exercitiul financiar curent nu au inregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
2.27. În formularul “Date informative”, la randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul exercitiului financiar care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
2.28. În formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. În cadrul acestui formular, la “Situatia ajustarilor pentru depreciere” se inscriu informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
2.29. Situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.30.
(1) Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale simplificate, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dupa caz.
(2) Entitatile pot depune situatiile financiare anuale simplificate si documentele cerute de lege, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Entitatile depun situatiile financiare anuale la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate si stampilate, potrivit legii.
(3) La depunerea situatiilor financiare anuale simplificate se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
C. Pentru societatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare
2.31. Entitatile prevazute la art. 5 din ordin intocmesc si publica, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, situatii financiare anuale individuale intocmite in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
2.32.
(1) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, se aplica si societatilor ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013.
(2) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la pct. 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru exercitiul financiar al anului 2013, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2013 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale prevazute la art. 8 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a raportarii contabile prevazute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la alin. (1) se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.33.
(1) Entitatile prevazute la pct. 2.31 au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, insotite de documentele prevazute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica IFRS, situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
(2) Odata cu documentele prevazute la alin. (1) entitatile prevazute la pct. 2.32 depun si o situatie cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatia mentionata la alin. (2) se depune in formatul prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.34.
(1) Situatiile financiare anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii.
(2) Situatiile financiare anuale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
(3) Situatiile financiare anuale se auditeaza potrivit legii.
(4) Situatiile financiare anuale se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.35. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, insotite de documentele prevazute de lege.
2.36.
(1) În vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile mentionate la pct. 2.31 folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare ale societatii, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
(2) La depunerea situatiilor financiare anuale se va avea in vedere si Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
III. Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
3.1.
(1) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de sediile permanente prevazute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.
3.2.
(1) Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Situatiile financiare anuale simplificate, respectiv situatiile financiare anuale, intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia situatiilor financiare anuale intocmite de societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata vor fi insotite de formularul “Date informative” (cod 30) si formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.
3.3.
(1) Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
– denumirea completa (conform certificatului de
inmatriculare);
– adresa si numarul de telefon;
– numarul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.
(2) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor mentionate la alin. (1) se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Prevederile alin. (1) si (2), referitoare la depunerea declaratiei, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, de catre fiecare asemenea subunitate.
3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale, respectiv a situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz, mentionate la pct. 3.1 si 3.3, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.5. Potrivit art. 29 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
3.6. Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile sectiunii 10 “Continutul raportului administratorilor” din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Completarea situatiilor financiare anuale si a
situatiilor financiare anuale simplificate
A. Completarea situatiilor financiare anuale se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Completarea situatiilor financiare anuale simplificate de catre entitatile care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate se efectueaza cu respectarea prevederilor pct. 2.20.
C. Completarea situatiilor financiare anuale de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza folosindu-se Planul de conturi prevazut la cap. V din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
V. Nomenclator – forme de proprietate

Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societati comerciale cu capital integral de stat
13 Institute nationale de cercetare-dezvoltare
14 Companii si societati nationale
15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital integral de stat
16 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – sub 50%)
21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat – 50% si peste 50%)
25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
29 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ-PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
31 Societati comerciale in nume colectiv
32 Societati comerciale in comandita simpla
33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
34 Societati comerciale pe actiuni
35 Societati comerciale cu raspundere limitata
36 Societati agricole
37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative mestesugaresti
43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

VI. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate
6.1. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile carora le sunt incidente reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si al situatiilor financiare anuale simplificate intocmite de entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele
de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
6.2. În vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si entitatile prevazute la pct. 6.1, al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate, si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabila anuala la 31 decembrie

I. Prevederi generale
1.1. Entitatile prevazute la art. 6 din ordin, cu exceptia celor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
1.2. Sistemul de raportare contabila anuala se aplica si persoanelor juridice aflate in lichidare, potrivit legii, precum si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7 din ordin.
1.3.
(1) Entitatile prevazute la pct. 1.1 si 1.2 pot depune raportarile contabile anuale direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili.
(2) La depunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea sistemului electronic national, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.4.
(1) În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii raportarilor contabile, soldul conturilor 481 “Decontari intre unitate si subunitati” si 482 “Decontari intre subunitati” se transfera in contul 461 “Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 “Creditori diversi”/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.
(2) În situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, raportarile contabile anuale se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.
II. Cerinte privind intocmirea si depunerea raportarilor
contabile anuale incheiate la 31 decembrie
2.1. Entitatile prevazute la pct. 1.1 si 1.2 intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile anuale la 31 decembrie care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.2;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3;
c) Date informative (cod 30), in structura prevazuta in anexa nr. 4 la ordin;
d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta in anexa nr. 4 la ordin.
2.2. Formularele “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, “Date informative” si “Situatia activelor imobilizate”, cuprinse in raportarea contabila anuala la 31 decembrie, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
2.3. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
2.4.
(1) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare. În cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, codul CAEN inscris in raportarile contabile anuale intocmite de sediul permanent din Romania corespunde propriei activitati desfasurate de acesta.
(2) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, cu datele prevazute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse in raportarile contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.5.
(1) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii.
(2) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.6. Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entitatilor prevazute la pct. 1.1 si 1.2. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, respectiv situatiilor financiare anuale simplificate.
2.7. Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile anuale la 31 decembrie, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
2.8. Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml.
2.9. Formularele care compun raportarile contabile anuale la 31 decembrie se completeaza in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
2.10. La completarea formei de proprietate se va avea in vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, cuprins in anexa nr. 1 la ordin.
2.11.
(1) Entitatile inscriu, la randul 19 “Salarii si indemnizatii” din cadrul formularului “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic “Colaboratori persoane fizice”.
(2) La randul 58 din formularul “Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
III. Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
3.1. Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la pct. 1.1, precum si de subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic. Acelasi termen se aplica si pentru depunerea raportarilor contabile anuale intocmite de sediile permanente prevazute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportarile contabile anuale la unitatea teritoriala unde acestea sunt inregistrate.
3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii persoanele juridice aflate in lichidare depun o raportare contabila anuala in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
3.3.
(1) Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc raportari contabile anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
– denumirea completa (conform certificatului de
inmatriculare);
– adresa si numarul de telefon;
– numarul de inregistrare la registrul comertului;
– codul unic de inregistrare;
– capitalul social.
(2) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor mentionate la alin. (1) se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Prevederile de la alin. (1) si (2), referitoare la depunerea declaratiei, se aplica in mod corespunzator si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, de catre fiecare asemenea subunitate.
3.4. Nedepunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaratiilor, dupa caz, mentionate la pct. 3.1-3.3, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA Nr. 3

Raportari contabile anuale intocmite la 31 decembrie de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

I. Prevederi generale
1.1. Entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute la art. 5 din ordin, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
1.2.
(1) Elementele prezentate in raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la art. 5 din ordin se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la pct. 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru data de 31 decembrie 2013, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2013 procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si obtin balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii raportarii contabile anuale prevazute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Entitatile prevazute la pct. 1.1 pot depune raportarile contabile anuale direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
II. Cerinte privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile anuale de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
2.1. Entitatile prevazute la pct. 1.1 intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile anuale la 31 decembrie care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.2;
b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3;
c) Date informative (cod 30), in structura prevazuta la pct. 4.8;
d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta la pct. 4.9.
Formularele “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii”, “Situatia veniturilor si cheltuielilor”, “Date informative” si
“Situatia activelor imobilizate”, cuprinse in raportarea contabila
anuala la 31 decembrie, sunt intocmite pe baza balantei de
verificare cuprinzand informatiile determinate potrivit
prevederilor IFRS.
2.2. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, fara a se folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.
2.3.
(1) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.
(2) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevazute mai sus sau completarea formularelor cuprinse in raportarile contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, aceasta fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.4.
(1) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza de persoanele abilitate, potrivit legii.
(2) Raportarile contabile anuale la 31 decembrie se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
2.5. Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entitatilor prevazute la pct. 1.1. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro Acest program este elaborat distinct de programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.
2.6. Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile anuale la 31 decembrie, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
2.7. Formatul electronic al raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml.
2.8. Formularele care compun raportarile contabile anuale la 31 decembrie se completeaza in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
III. Termenul de depunere a raportarilor contabile anuale intocmite la 31 decembrie de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
3.1. Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la pct. 1.1, se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea anului calendaristic.
3.2. Nedepunerea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Structura formularelor cuprinse in raportarile contabile anuale intocmite la 31 decembrie de catre societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
4.1. Completarea raportarilor contabile anuale la 31 decembrie se efectueaza folosindu-se Planul de conturi prevazut la pct. 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Elementele prezentate in raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la art. 5 din ordin se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.Google analytics

SATI