Manual de politici si proceduri contabile


.

Inregistrare mentiuni dizolvarea voluntara si lichidarea snc, scs, srl, sa si sca cu numire de lichidator

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de formulare

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

NR. 46
Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 si art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)*:
Etapa I
1. Cerere de depunere si mentionare acte (original);
2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original);
3. Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Etapa a II-a
1. Cerere de inregistrare (original);
2. Hotararea de la etapa I-a pct. 2 (copie) si, dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila cand lichidatorul a fost numit de instanta judecatoreasca;
3. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);
4. Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original);
5. Daca este cazul:
- hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia;
- avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
- imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Etapa a-III-a
1. Cerere de radiere (original);
2. Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie);
3. Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original);
5. In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si:
- darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original);
- registrele SA si SCA.
6. Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
NOTA:
􀀩 In etapa a II-a cererea de inregistrare se va depune dupa trecerea termenului de 30 zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial.
􀀩 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
􀀩 In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
􀀩 Confirmarea publicarii hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial al Romaniei se efectueaza de ORCT.
􀀩 In cazul SA, SCA, SNC, SCS si SRL, lichidatorul are obligatia ca, mai inainte de a solicita radierea societatii, sa depuna la oficiul registrului comertului, cu cerere de depunere si mentionare acte, situatia financiara finala pentru a fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru a asigura dreptul fiecarui actionar/asociat de a face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
􀀩 Radierea SA si SCA se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie, de 30 de zile de la data publicarii situatiei financiare finale in Monitorul Oficial.
Radierea SNC, SCS si SRL se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie de 15 zile de la data publicarii situatiei financiare finale pe pagina de internet a oficiului registrului comertului (art. 180 din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor).
􀀩 Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate cere administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
􀀩 Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
􀀩 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
􀀩 Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar.
􀀩 Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora.

* * *
1. Hotararea AGA va contine: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare.
2. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori pot fi facute in forma autentificata de notarul public, in forma atestata de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata si completata sau cu darea de data certa prin serviciile de asistenta din cadrul ORC; potrivit art. 252 alin. (2) si art. 260 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, lichidatorii au obligatia sa depuna la ORC specimenul de semnatura si sa ceara radierea societatii din registrul comertului;
3. Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri va fi certificata de catre persoanele autorizate, potrivit legii si publicata in conditiile legii;
4. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc.
5. Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

* Prezentul fluturas constituie un ghid general pentru informarea comerciantilor in legatura cu obligatiile ce le revin pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si/sau autorizarea functionarii in baza declaratiilor tip pe propria raspundere.


 

  

Cuvinte cheie: Modele formulare | Formulare gratuite | Template formulare

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI