Manual de politici si proceduri contabile


.

Manual inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice. Bonus: Proceduri inventariere in format editabil (.doc).

FISA DE POST

DIRECTOR PRODUCTIE

Modele fise de post

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Toata lista fise de post

 

<< Fisa de post anterioara   /   Fisa de post urmatoare >>

FISA DE POST DIRECTOR PRODUCTIE


1

1. Denumirea compartimentului:
productie

2. Denumirea postului:
Director Productie

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului General

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii /Utilitati, Aprovizionare / Achizitii


7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii


9. Pregatirea si experienta:
Nivelul de studii: Studii superioare tehnice.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera în functie de specificul si marimea firmei,
precum si de nevoile pentru postul respectiv în firma.]

Calificari / specializari necesare
· Studii postuniversitare în domeniul managementului productiei, MBA.
· Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat.
· Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
[În functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv în
firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]
· cunostinte la nivel profesionist privind tendintele în domeniul de productie la
nivel national si international;

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:
Descrierea postului
1. Scopul general al postului
Coordonarea si asigurarea întregului proces de productie în vederea realizarii productiei
planificate, în conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul
postului se va regasi detaliat în obiectul contractului definit în CIM semnat de parti.]


2. Obiectivele postului
· Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial în
conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei.
· Organizarea si coordonarea întregului proces de elaborare si aplicare a celor mai
bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de
întretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]
 

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
· Planifica activitatea de productie în sectiile de fabricatie în functie de planul de
productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si
calitativi stabiliti.
· Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce priveste productia.
· Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
· Organizeaza si coordoneaza introducerea în fabricatie a produselor noi si raspunde
de asigurarea parametrilor prevazuti în documentatie.
· Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind
realizarea productiei în conformitate cu planul cerut de vânzari.
· Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atât la
implementarea cât si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a
tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate.
· Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor
incluse în sistemul calitatii.
· Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea
politicii în domeniul calitatii.
· Conduce procesul de asigurare a calitatii în activitatea de productie, conform
procedurilor si standardelor existente.
· Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen
scurt si sincronizarea activitatilor în vederea realizarii în conditii optime a obiectivelor de
productie.
· Elaboreaza proiectul planului de investitii, în conformitate cu prevederile bugetului,
în scopul îmbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si
crearii de noi capacitati.
· Urmareste încheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor.
· Coordoneaza realizarea si punerea în functiune la termen a noilor capacitati de productie.
· Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane.
· Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul
din subordine.
· Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plângerilor
angajatilor si mentine o legatura strânsa cu reprezentantii sindicatelor.
· Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine, în baza fiselor de post.
· Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii
specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) în sarcina reprezentantului legal.
· Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei în limitele respectarii temeiului legal.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile
pot diferi.]


4. Descrierea responsabilitatilor postului
 

a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
· Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune între management si
angajati.
· Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei în relatiile cu
autoritatile de stat si cu administratia publica locala.
· Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum si în relatiile cu
persoanele din afara firmei.
· Raspunde de mentinerea, în cadrul departamentului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru.
 

b) Fata de echipamentul din dotare
· Raspunde de functionarea în bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei.
· Raspunde de însusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea în conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre întreg personalul din subordine.
· Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune în functionare a echipamentului cu care îsi desfasoara activitatea.
· Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are în folosinta.
 

c) În raport cu obiectivele postului
· Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite.
· Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca.
· Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, în raport cu planul de productie.
· Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.
· Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara întreruperi a procesului de productie.
· Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate.

· Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia.
· Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participând (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative în vigoare.

· Raspunde de mentinerea si îmbunatatirea sistemului de management al calitatii.
· Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

 

d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de
însusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.

 

e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
· Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre întreg personalul din subordine.
· Respecta si aplica politicile generale ale firmei în productie si investitii si raspunde de însusirea si respectarea acestora de catre întreg personalul din subordine.
· Respecta si aplica actele normative în vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
[În functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot
diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare precum si în baza procedurilor reglementate în Regulamentul Intern al firmei.]

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

Contabilitate fara amenzi

Totul despre documentele justificative. Inregistrarea operatiunilor in contabilitate - ghid practic

Ghid practic pentru corectarea erorilor contabile

Elimina riscurile grave la care te expun erorile sau omisiunile din contabilitate!

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

Cartea verde a fiscalitatii

SOLUTIA oricarei probleme legate de TVA, impozite, contributii, accize…

  

Cuvinte cheie: Modele fise de post | Fise de post gratuite

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
17 Apr - 17:01
viorel55
11 Apr - 22:03

10 Apr - 13:26
viorel55
9 Apr - 19:53
ioana mari
2 Apr - 19:19
viorel55
10 Apr - 22:45
jkdaceyrqa
11 Apr - 10:45

30 Mar - 22:18

28 Mar - 08:08
viorel55
25 Mar - 09:47
 

 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI