Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de garantie

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

CONTRACT DE GARANTIE

Incheiat astazi ......................
la ..........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................., cu sediul social in Bucureşti, str. ....................................... nr. ....., sectorul ...., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .......................................... sub nr. ........................... din .........................., cod fiscal nr. ........................... din ............................, reprezentata de .............................................. cu functia de ........................................ in calitate de angajator, pe de o parte şi
1.2. Dl/Dna ........................................., domiciliat(a) in ......................, str. .......................................... nr. ........, bloc ......., scara ......., etaj ........, ap. ........, sector/judet ....., fiul lui .............................. şi al .............................., nascut in .............................., la data de .............................................., posesorul .................................................. seria........... nr. ....................................., cod numeric personal ............................................, in calitate de angajat-gestionar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului de munca nr. ....................... din .............................. privind constituirea garantiei materiale prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Angajatul-gestionar, salariat al societatii sus-mentionate, având un salariu de baza lunar in valoare de .................................................. lei se obliga ca, in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea ce i-a fost incredintata sa constituie o garantie in numerar in suma de ....................................... lei pentru valoarea bunurilor gestionate de ................................. lei.
2.2. a) Garantia in numerar va fi retinuta de la angajatul-gestionar in .............................. rate lunare de .............................. lei fiecare, din salariul sau.
b) Ratele se vor retine odata cu primirea chenzinei a II-a.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Daca exista mai multe urmariri in perioada constituirii garantiei materiale convenite şi, ca urmare, angajatorul nu va putea sa retina garantia in numerar din salariu, angajatul-gestionar se obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data la care se face plata chenzinei a II-a ratele datorate, devenite scadente.
3.2. Angajatorul va retine (primi) sumele aferente de la angajatul-gestionar şi se obliga sa o depuna in cont la C.E.C. evidentiind operatiunea respectiva in contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se obliga sa restituie suma retinuta in contul garantiei materiale, impreuna cu dobânzile aferente, acestuia, numai in cazul incetarii contractului de munca sau la trecerea sa intr-o functie pentru care nu este necesara constituirea garantiei materiale.
3.3. a) Angajatul-gestionar consimte ca garantia in numerar sa fie folosita de angajator pentru acoperirea pagubelor produse in gestiunea ce i s-a incredintat.
b) In acest scop, angajatul-gestionar imputerniceşte societatea ca intr-o asemenea eventualitate sa ridice din cont suma aferenta, pâna la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva angajatului- gestionar.
c) Totodata, angajatul-gestionar se obliga sa reintregeasca garantia in numerar in conditiile prevazute pentru constituirea ei.

IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor şi inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
4.3. In cazul in care partile işi incalca obligatiile lor, neexercitarea, de catre partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
4.4. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ..... exemplare, din care ............................... .

ANGAJATOR ANGAJAT-GESTIONAR

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI