Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de imprumut firma

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

CONTRACT DE IMPRUMUT FIRMA

NR. …/………….

A. PARTILE

Prezentul contract s-a incheiat astazi ………., intre:

SUBSEMNATII:

-……………, domiciliata in ………… , Bd. ………, bloc ….. , etaj .., ap. …….. sector …… posesor al buletinului/cartii de identitate seria ……nr. ………… eliberat de ………….. in calitate de CREDITOR;

-S.C. …………… SRL, cu sediul in Localitatea ………. str. ………… Nr………., Bl…… Sc……, Ap ……., Sector ……., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ……… Cod Fiscal ………, in calitate de DEBITOR, reprezentata prin dl/dna ………., in calitate de administrator al societatii.

B. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului consta in acordarea unui imprumutut banesc cu dobinda in suma de …………………. lei (echivalent …… EUR).

C. TERMENUL DE RESTITUIRE

Restituirea creditului se va face prin transfer bancar in contul creditorului deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei, facandu-se precizarea pe ordinul de plata ca suma reprezinta restituirea datoriei sau cash, prin dispozitie de plata de casierie.
Termenul de restituire de ……. an va avea natura juridica de termen in favoarea debitorului, ceea ce inseamna ca subscrisa va putea restitui din datorie oricand va avea disponibilul necesar in cont sau in numerar in casierie.
Lunar se vor face punctaje intre creditor si debitor privind situatia platilor.

D. STINGEREA IMPRUMUTULUI

Contractul de imprumut se stinge prin plata facuta la termenul prevazut in contract.

E. CLAUZE CONTRACTUALE

a) Dobanda se va plati lunar, ea urmand a fi calculata numai asupra capitalului (sumei imprumutate) si nu poate depasi dobanda activa (medie) a bancilor comunicate de Banca Nationala a Romaniei;
b) Debitorul este obligat sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul pe dobanda (de 1%) conform cadrului legal in vigoare la data acordarii dobinzii.
c) Prin prezentul contract se face dovada acordarii imprumutului de catre creditor debitorului.
Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

BUN SI APROBAT.
CREDITORI DEBITOR
………………………………. ……………………………
reprezentata prin dl
………………………………. …………………………..
in calitate de …………….
 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI