Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de mandat

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUIT

CONTRACT DE MANDAT


Incheiat astazi ...............
la ...................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ................., str. ........................................... nr. ..........................., bloc ............., scara ............., etaj ..........., apartament .........., judet/sector ..............................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ........................................., sub nr. ......................... din ................................., cod fiscal nr. ...................................... din ................................, avand contul nr. ........................., deschis la .................., reprezentata de ..........................................., cu functia de .........................................., in calitate de mandant, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia .................................................................................................. cu sediul in (localitatea) ..............................., str. .................................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ......................., posesoarea autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberata de Primaria ........................, codul fiscal nr. .......................... din ........................., avand contul nr. ................, deschis la ....................... reprezentata de ......................., cu functia de ..........., in calitate de mandant, pe de o parte, si
sau
1.1. D .........................................................., domiciliat in .................................................................., str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judet .................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ....................................................., in (localitatea) ............................, sector/judet ............................., fiul lui .................................... si al ........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ........... nr. ......................., eliberat de ............................., cod numeric personal .........................., in calitate de mandant, pe de o parte, si
1.2. Asociatia/Fundatia .............................................................................................. cu sediul in (localitatea) ......................................, str. ......................................... nr. ................, bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judet ...................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .................. din ................... a Tribunalului ..............................., codul fiscal nr. ............................. din ......................, avand contul nr. ............., deschis la ........................., reprezentata de ..............................................., cu functia de .................................., in calitate de mandatar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ........................................................................................ cu sediul in (localitatea) ............................., str. ....................................................... nr. ..........., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ......................, posesoarea autorizatiei nr. ................... din .................., eliberata de Primaria ........................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., avand contul nr. ................................., deschis la .................................., reprezentata de .............................., cu functia de ............................, in calitate de mandatar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

_______________
*) Reprezentarea societatii comerciale.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Mandatarul se obliga sa efectueze fapte de comert in numele si pe contul mandantului, dupa cum urmeaza ................................................................................................. .
2.2. Executarea prezentului mandat se va considera incheiata atunci cand ........................................ ................................................................................................. .
2.3. Actele juridice incheiate de mandatar pentru realizarea afacerii incheiate vor fi semnate numai in calitatea sa de reprezentant al mandantului prezentand, la cerere, imputernicirea sa in calitate de mandatar, ce i s-a atribuit prin prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de ....................... incepand de la ............................... si pana la ......................... .
3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act aditional.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pentru prestatiile sale, mandantul se obliga sa plateasca mandatarului o remuneratie reprezentand .................................. % astfel ............................................................................... .
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Mandantul se obliga:
a) sa furnizeze mandatarului produsele sale pentru vanzare in sortimentele, cantitatile si preturile convenite de comun acord;
b) sa notifice mandatarului ori de cate ori ii furnizeaza produse noi in vederea introducerii lor in lista produselor care se anexeaza si face parte integranta din prezentul contract;
c) sa remita mandatarului materiale de promovare a vanzarilor, inclusiv material de reclama, precum si prospecte tehnice, instructiuni de folosire si intretinere etc., in conditiile de plata negociate, in scopul sprijinirii acestuia in derularea contractului;
d) sa puna la dispozitia mandatarului piesele de schimb necesare efectuarii remedierilor in cadrul termenelor de garantie sau sa notifice societatea care efectueaza aceste remedieri.
5.2. Mandatarul se obliga:
a) sa vanda in mod preferential produsele furnizate de mandant;
b) sa nu produca sau sa nu vanda produse derivate din cele furnizate de mandant ori produse similare fara acordul dat in scris de acesta;
c) sa informeze o data pe ....................... mandantul despre modul cum se deruleaza afacerea cu produsele sale, clientii existenti si potentiali, activitatea societatilor concurente, perspectivele dezvoltarii etc.;
d) sa-l incunostinteze pe mandant, cu promptitudine, cu privire la reclamatiile pe care mandatarul le-a primit de la clienti;
e) in termen de ............... zile de la livrarea produselor, mandatarul este obligat sa achite contravaloarea lor si sa restituie pe cele greu vandabile fara miscare ori cu miscare lenta si iesite din termenul de garantie.
VI. CLAUZA PENALA
6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune - interese in valoare de ..................................., astfel: .................................................................................................. .
VII. CLAUZE DE VALIDITATE
7.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care din vina sa, a determinat incetarea contractului.
7.2. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ........................................................... ..................................................................................................... *)
7.3. Faptul ca (una dintre parti) .................................... nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
7.4. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de .................... zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .............., din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
- in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
sau
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
IX. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ....................... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
X. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE
10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .
XI. NOTIFICARI
11.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XII. LITIGII
12.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care ..................... astazi ........................., data semnarii lui.

MANDANT MANDATAR

Noul plan de conturi. Regulile de functionare a conturilor potrivit noilor reglementari contabile

 

Extras din OMFP 1.802/2014. Contine Noul plan de conturi in format editabil.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

PRODUS GRATUIT

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI