Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de locatiune

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

CONTRACT DE LOCATIUNE

Incheiat astazi ..................
la ......................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ........................., str. ...................................... nr. ........................, bloc .................., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ..................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................., sub nr. ...................... din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avand contul nr. ............................, deschis la ........................., reprezentata de ............................................., cu functia de ..................................................................., in calitate de locator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ..........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................, sub nr. ......................, din ................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avand contul nr. ........................., deschis la ........................., reprezentata de ................................................, cu functia de ..................................................................., in calitate de locatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul da in locatiune/folosinta locatarului ................................................................................ ....................................................................... in urmatoarele conditii:

a) durata locatiunii .................................................................................;

b) chiria calculata astfel ............................................................................... platita anticipat, in momentul preluarii bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe baza de proces-verbal.

2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt .................................................................... .

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile locatorului sunt urmatoarele:

a) sa predea bunul in locatiune la termenul convenit de parti si la locul unde se gasea in momentul contractarii;

b) sa efectueze reparatiile necesare in tot timpul locatiunii;

c) sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta tulburarea locatarului in folosinta bunului;

d) sa raspunda pentru evictiune si viciile ascunse ale bunului care ii impiedica intrebuintarea;

3.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:

a) sa plateasca chiria de .......................... lei/luna/an in conditiile stabilite;

b) sa foloseasca in perioada locatiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca un posesor de buna-credinta, purtand raspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) sa restituie la sfarsitul locatiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract in starea in care le-a preluat consemnata in procesul-verbal de predare-primire;

d) sa acorde asistenta tehnica pentru exploatarea normala a .........................................;

e) in cazul in care in exploatarea ............................... apar defectiuni tehnice din culpa locatarului, locatorul este indreptatit sa pretinda si sa i se plateasca despagubiri;

f) sa garanteze restituirea bunurilor in starea in care s-au preluat printr-un contract de garantie accesoriu contractului de locatiune3).

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata locatiunii este de ............................................ incepand cu data de .................................. pana la data de ...................... .

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Partile au convenit ca locatarul sa plateasca o chirie de ................................ zi/luna/an astfel: ................................................................. .

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, in tot sau in parte, cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosinta asupra unui tert, in baza unui contract de sublocatiune (subinchiriere).

6.2. Sublocutiunea sa nu fie convenita in conditii care sa contravina conditiilor din contractul de locatiune.

VII. CESIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Cesiunea contractului trebuie sa fie notificata locatorului sau acceptata de acesta printr-un act aditional la prezentul contract.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune inceteaza prin:

a) acordul de vointa al partilor;

b) denuntare unilaterala;

c) expirarea termenului;

d) pieirea bunului;

e) desfiintarea titlului locatorului;

f) prin efectul instrainarii, prin acte intre vii, cu titlu particular, a bunului dat in locatiune.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator - totala sau partiala - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de .................... zile/ore producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca in termen de ................... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

10.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente."

XI. LITIGII

11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui

12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare din care ..................... astazi ........................., data semnarii lui. ............................................. .LOCATOR PROPRIETAR

Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari contabile

Prevederi conforme cu OMFP 1.802/2014. Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI