Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de inchiriere

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Legea contabilitatii actualizata

 

Actualizata la 1 Ianuarie 2015.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

 

CONTRACT DE INCHIRIERE


I. Partile contractante
Intre ............ statutul juridic ............................ actul de infiintare ............... cu sediul in ..................... reprezentat prin ........... functia ............... in calitate de locator si .................. statutul juridic ................... cu sediul in ................ reprezentat prin ................ functia ........... in calitate de locatar,
In baza aprobarii ........... din ......... s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
II. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosintei bunului (imobil sau mobil) .................... situat in ......................................
Art. 2. - Predarea-primirea obiectului inchirierii este consemnata in procesul-verbal, anexa la contract.
III. Termenul
Art. 3. - Termenul inchirierii este de .... ani (luni) cu incepere de la data procesului-verbal mentionat la art. 2.
IV. Pretul
Art. 4. - Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea obiectului inchirierii este de ..........................
V. Plata chiriei
Art. 5. - Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai tarziu pana la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.
Art. 6. - Plata chiriei se face prin conturile:
Contul locatorului nr. .................. deschis la Banca ..................
Contul locatarului nr. .................. deschis la Banca ..................
Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriza pe locator a cere rezilierea contractului si plata de daune.
VI. Obligatiile locatorului
Art. 8. - Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost inchiriat si sa-l intretina in aceasta stare tot timpul cat dureaza inchirierea;
b) sa execute toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului inchiriat in tot timpul contractului, garantand pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburarii folosintei bunului;
VII. Obligatiile locatarului
Art. 9. - Locatarul se obliga:
a) sa foloseasca bunul inchiriat dupa destinatia care rezulta din contract;
b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce-i revin;
c) sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
d) la sfarsitul contractului sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna.
VIII. Alte obligatii
Art. 10. - Locatorul suporta sarcinile si impozitele asupra bunului inchiriat.
Art. 11. - Taxele comunale, precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.
IX. Subinchirierea si cesiunea
Art. 12. - Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil scris al locatorului si cu respectarea conditiilor si obtinerea aprobarilor cerute pentru inchiriere.
X. Raspunderea contractuala
Art. 13. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale partile datoreaza despagubiri.
Art. 14. - Forta majora apara de raspundere.
XI. Litigii
Art. 15. - Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun sau arbitrajului.
XII. Clauze speciale
Art. 16. - In raport de natura si specificul obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului si altele.
XIII. Prezentul contract se incheie in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Anexa face parte integranta din contract si se incheie in acelasi numar de exemplare.

LOCATOR,    LOCATAR,
........     ........
 

Legea contabilitatii actualizata

 

Actualizata la 1 Ianuarie 2015.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
30 Nov - 12:14
viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI