Manual de politici si proceduri contabile


.

Contract de comodat pentru apartament

 

Vreau sa primesc ultimele noutati prin e-mail

 

Merg la lista de contracte

 

<< Modelul precedent   /   Modelul urmator >>

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

CONTRACT DE COMODAT
 
PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... in calitate de COMODANT,
si
Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... in calitate de COMODATAR,
 

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului il constituie folosinta de catre comodatar a apartamentului aflat in proprietatea d-lui/d-nei. .................., in calitate de comodant, situat in ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se obliga sa il foloseasca potrivit destinatiei sale.
 

TERMEN
Art. 4. Comodantul acorda comodatarului folosinta apartamentului pe o durata de ...... ani, cu incepere de la data semnarii contractului.
 

OBLIGATIILE PARTILOR
Art. 5. Comodantul se obliga:
- sa dea comodatarului spre folosinta apartamentul ce face obiectul prezentului contract;
- sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului;
Art. 6. Comodatarul se obliga:
- sa foloseasca si sa intretina apartamentul ca un bun proprietar;
- sa foloseasca apartamentul potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
- sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.
 

RASPUNDEREA
Art. 7. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea - in tot sau in parte - a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.
DAUNE COMINATORII
Art. 8. In cazul in care comodatarul nu elibereaza apartamentul la sfarsitul contractului, acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de ............. lei pentru fiecare zi de intarziere.
 
 

FORTA MAJORA
Art. 9. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.
 
 

INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 10. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.
Art. 11. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.
 
 

LITIGII
Art. 12. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
 
Prezentul contract a fost incheiat astazi ....... in 3 exemplare originale, din care unul ramane la comodant, unul la comodatar si unul la notariat.
 
Semnaturile partilor
 
COMODATANT,                                        COMODATAR,
 

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice

 

Contine manual proceduri de inventariere si formulare in format editabil. Peste 80 exemple practice.

 

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

 

 

  

Cuvinte cheie: Modele contracte | Contracte gratuite | Template contracte

 
 

 

  Ultimele discutii in forum 

viorel55
25 Nov - 12:1623 Nov - 16:39
mary
23 Nov - 12:14
viorel55
22 Nov - 10:20
viorel55
22 Nov - 10:31

viorel55
18 Nov - 13:24
maria 2
19 Nov - 15:51
 
 
 
 
 
 

        Top

 


Google analytics

SATI